Kurs podstawowy (unitarny)

NORMY CERTYFIKACJI

Zadaniem szkolenia podstawowego jest przygotowanie kursanta do certyfikacji na poziomie unitarnym.

ZASADY OGÓLNE

Zadania szkolenia podstawowego:

 1. nauczenie umiejętności indywidualnych niezbędnych na dalszym etapie szkolenia, przy uwzględnieniu zadań i specyfiki obrony terytorialnej oraz zwiększających szanse przeżycia żołnierza na polu walki,
 2. nauczenie czynności manualnych na etatowej broni strzeleckiej zapewniających sprawne oraz bezpieczne dla szkolonego i osób trzecich posługiwanie się nią,
 3. rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie odporności psychicznej w sposób pośredni, przy okazji nauczania umiejętności praktycznych.

Szkolenie podstawowe jest ukierunkowane na osiągnięcie przez szkolonych następujących standardów:

 1. opanowanie podstawowych zasad indywidualnego zachowania się w zależności od sytuacji taktycznej,
 2. przygotowanie do szkolenia taktyczno-ogniowego z wykorzystaniem etatowej broni strzeleckiej.

Rozliczenie czasu szkoleniowego:

 1. kurs obejmuje 144 godziny szkoleniowe, z czego 134 godziny objęte są programem szkolenia, a 10 godzin doskonalenie,
 2. do czasu szkolenia nie został wliczony czas przeznaczony na obsługę broni (obsługa broni to inaczej czyszczenie broni etc.),
 3. kurs może być realizowane metodą weekendową – jeden weekend w miesiącu (po 18 godzin szkoleniowych) lub dwie soboty w miesiącu (po 9 godzin szkoleniowych), względnie metodą popołudniową,
 4. kurs powinien być zrealizowany w okresie 8 miesięcy.

PRZEDMIOT SZKOLENIA

 1. REGULAMINY
  a. TEMAT 1 WYBRANE ZAGADNIENIA REGULAMINU OGÓLNEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  b. TEMAT 2 MUSZTRA INDYWIDUALNA
  c. TEMAT 3 MUSZTRA ZESPOŁOWA
 2. KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE
  a. TEMAT 1 WYBRANE PRZEPISY DOTYCZĄCE BRONI PALNEJ
  b. TEMAT 2 PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
 3. SZKOLENIE OGNIOWE
  a. TEMAT 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLENIU OGNIOWYM
  b. TEMAT 2 BUDOWA, PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI BRONI STRZELECKIEJ, AMUNICJI I GRANATÓW RĘCZNYCH
  c. TEMAT 3 WPROWADZENIE DO STRZELANIA NA CELNOŚĆ Z KARABINKA
  d. TEMAT 4 WPROWADZENIE DO POSTAW STRZELECKICH Z KARABINKA
  e. TEMAT 5 TECHNIKI PRZEŁADOWANIA KARABINKA
  f. TEMAT 6 TECHNIKI WYMIANY MAGAZYNKÓW W KARABINKU I USUWANIE ZACIĘĆ
  g. TEMAT 7 STRZELANIE NA CELNOŚĆ Z KARABINKA
  h. TEMAT 8 SZYBKIE SKŁADANIE SIĘ Z POSTAWY PATROLOWEJ
  i. TEMAT 9 SZYBKIE PRZEŁADOWANIE Z POSTAWY PATROLOWEJ
  j. TEMAT 10 SZYBKA WYMIANA MAGAZYNKÓW W POSTAWIE STOJĄCEJ
  k. TEMAT 11 PRACA ZA ZASŁONĄ W POSTAWIE STOJĄCEJ
  l. TEMAT 12 SZYBKIE PRZEJŚCIA Z POSTAWY STOJĄCEJ DO LEŻĄCEJ
  m. TEMAT 13 SZYBKIE SKŁADANIE SIĘ W CZOŁGANIU
  n. TEMAT 14 SZYBKA WYMIANA MAGAZYNKÓW W POSTAWIE LEŻĄCEJ
  o. TEMAT 15 RZUT GRANATEM RĘCZNYM
  p. TEMAT 16 PODSTAWY POSŁUGIWANIA SIĘ JEDNOSTKAMI BRONI BĘDĄCEJ NA WYPOSAŻENIU PLUTONU
 4. TAKTYKA
  a. TEMAT 1 PRZYGOTOWANIE ŻOŁNIERZA DO DZIAŁANIA NA POLU WALKI
  b. TEMAT 2 POKONYWANIE TERENU RÓŻNYMI SPOSOBAMI
  c. TEMAT 3 DZIAŁANIE ŻOŁNIERZA W PATROLU PIESZYM
  d. TEMAT 4 BAZA PASYWNA
  e. TEMAT 5 REAKCJA INDYWIDUALNA NA KONTAKT
 5. POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA
  a. TEMAT 1 ZACHOWANIE ŻOŁNIERZA NA SYGNAŁ ALARMU POWIETRZNEGO
  b. TEMAT 2 ZASADY PROWADZENIA OGNIA DO CELÓW POWIETRZNYCH ETATOWYMI ŚRODKAMI RAŻENIA
 6. ROZPOZNANIE I ARMIE INNYCH PAŃSTW
  a. TEMAT 1 ROZPOZNANIE SPRZĘTU ARMII PAŃSTW OBCYCH
  b. TEMAT 2 OCENA ODLEGŁOŚCI
  c. TEMAT 3 DOKUMENTACJA OBSERWACJI Z MIEJSCA
  d. TEMAT 4 DOKUMENTACJA ROZPOZNANIA DROGI MARSZU Z UŻYCIEM ŚRODKÓW TECHNICZNYCH
 7. MASKOWANIE
  a. TEMAT 1 MASKOWANIE OSOBISTE I WYPOSAŻENIA ETATOWEGO
  b. TEMAT 2 MASKOWANIE DYMAMI
 8. SZKOLENIE INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE
  a. TEMAT 1 MATERIAŁY WYBUCHOWE I ŚRODKI ZAPALAJĄCE WOJSK WŁASNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE ZAPALNIKA LONTOWEGO
  b. TEMAT 2 BUDOWA, USTAWIANIE, OZNACZANIE I UNIESZKODLIWIANIE PODSTAWOWYCH MIN WOJSK WŁASNYCH I PAŃSTW SĄSIEDNICH
  c. TEMAT 3 BUDOWA ZAPÓR INŻYNIERYJNYCH
  d. TEMAT 4 WPROWADZENIE DO ROZPOZNANIA PIROTECHNICZNEGO
 9. OBRONA PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
  a. TEMAT 1 POSŁUGIWANIE SIĘ SPRZĘTEM I ŚRODKAMI OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI BĘDĄCYMI NA INDYWIDUALNYM WYPOSAŻENIU ŻOŁNIERZA
  b. TEMAT 2 DZIAŁANIE PO NAPOTKANIU TERENU SKAŻONEGO I W TERENIE SKAŻONYM
 10. ŁĄCZNOŚĆ
  a. TEMAT 1 RADIOSTACJE PRZENOŚNE MAŁEJ MOCY
  b. TEMAT 2 PRACA NA PRZEWODOWYCH ŚRODKACH ŁĄCZNOŚCI
 11. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
  a. TEMAT 1 PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH
  b. TEMAT 2 ZAOPATRYWANIE OBRAŻEŃ TYPOWYCH NA POLU WALKI W RAMACH SAMOPOMOCY I POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
  c. TEMAT 3 EWAKUACJA TAKTYCZNA
  d. TEMAT 4 MELDUNEK MEDEVAC
 12. TERENOZNAWSTWO
  a. TEMAT 1 POSŁUGIWANIE SIĘ BUSOLĄ
  b. TEMAT 2 POSŁUGIWANIE SIĘ MAPĄ
  c. TEMAT 3 POSŁUGIWANIE SIĘ ODBIORNIKIEM GPS


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017