Otwarte konkursy ofert MON na realizację zadań publicznych w 2017 roku

tabelaW dniu 27.12.2016 r. na stronie www.wojsko-polskie.pl pojawiły się ogłoszenia dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia (zadania zlecone) i wspierania w 2017 roku. Zadania podzielone zostały na 11 konkursów, przy czym część z nich obejmuje kilka zadań – w sumie przewidziano 48 zadań. MON na realizację przedmiotowych zadań przewidział kwotę 12.534.600 zł.

 

 

Zadania podzielone są na 3 grupy:

 1. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na realizację pierwszej grupy zadań (Obronność państwa i działalność SZ RP) przeznaczono 59% całości środków czyli kwotę 6.724.900 zł ( z czego 4.724.900 zł w formie powierzenia (zadań zleconych) i 2.000.000 zł w formie wspierania). W ramach zadań zleconych w tej kategorii pojawiły się min. zadania takie jak:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pn. "Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie agresji, konfliktom, przemocy" dla dowódców batalionu, pułków, brygad (równorzędnych)
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pn. "Rozwijanie kompetencji dowódczych" dla żołnierzy - kobiet służących na stanowiskach dowódców plutonów i kompanii/równorzędnych
 3. Działalność Żołnierzy Rezerwy Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej
 4. Organizacja i przeprowadzenie cyklu przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych o charakterze proobronno-patriotycznym wzbogaconych elementami kultywowania lokalnych lub regionalnych tradycji niepodległościowych i historycznych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe
 5. Organizacja ogólnopolskiego pikniku proobronnego klas mundurowych

Na realizację drugiej grupy zadań (Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu) przeznaczono 2% całości środków czyli kwotę 1.115.000 zł ( z czego 115.000 zł w formie powierzenia (zadań zleconych) i 1.000.000 zł w formie wspierania). W ramach zadań zleconych w tej kategorii pojawiło się tylko jedno zadanie - Przygotowanie i organizacja Mistrzostw Wojska Polskiego w Szachach oraz udział reprezentacji WP w 28. Mistrzostwach NATO w Szachach.

Na realizację trzeciej grupy zadań (Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej) przeznaczono 39% całości środków czyli kwotę 4.659.700 zł ( z czego 3.159.700 zł w formie powierzenia (zadań zleconych) i 1.500.000 zł w formie wspierania). W ramach zadań zleconych w tej kategorii pojawiły się min. zadania takie jak:

 1. "Garnizonowa jesień z monodramem z historią w tle"
 2. Ogólnopolski Wojskowy Przegląd Form Tanecznych
 3. Opracowanie i wydanie albumu pn. "Bernard Ładysz - artysta żołnierz"
 4. Opracowanie i wydanie "Szkolnego śpiewnika patriotycznego"
 5. Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane w kadrze.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYM ZESTAWIENIEM PRZEDSIĘWZIĘĆ: Zestawienie.pdf


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017