TAKTYKA CZARNA

TAKTYKA ZIELONA

SZKOLENIA OGNIOWE i TAKTYCZNO-OGNIOWE

TAKTYKA MIEJSKA

WŁASNA BROŃ

KURS PODSTAWOWY

TAKTYKA

LOW PROFILE

30.10.2018 | szkolenia Kurs OFF ROAD - zapisy

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie Terytorialni kursie Lekkiej Piechoty Zmotoryzowanej. Celem kursu jest nauczenie działania w oparciu o miękkie samochody terenowe, a także improwizowane pojazdy wojskowe (technicals). Poszczególne szkolenia będą dedykowane bądź tylko dla kierowców bądź dla kierowców i reszty załogi. Pierwsze ze szkoleń przeznaczone jest dla (przyszłych) kierowców samochodów terenowych, ma charakter teoretyczny i skupia się na zagadnieniach dotyczących wyboru samochodu terenowego i przygotowanie go do jazdy w ciężkim terenie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb organizacji proobronnych. Współorganizatorem szkolenia jest Spartan AST.

27.10.2018 | kurs podstawowy Certyfikacja szkolenia podstawowego 2018

W dniu 27.10.2018 r. odbyła się kolejna certyfikacja szkolenia podstawowego Terytorialnych.

Stowarzyszenie Terytorialni

Terytorialni to stowarzyszenie o charakterze proobronnym i kolekcjonerskim. Zrzeszamy ochotników, którzy są gotowi szkolić się w czasie wolnym od pracy i za własne pieniądze. W naszych szkoleniach kładziemy nacisk na szkolenie ogniowe i taktyczno-ogniowe. Instruktorami są żołnierze wojsk specjalnych z doświadczeniem bojowym.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego doceniając innowacyjność naszych programów szkoleniowych, objął patronatem honorowym prowadzony przez nas kurs podstawowy. Również Wojewódzki Komendant Policji w Krakowie dostrzegł celowość prowadzonych przez nas działań, czemu dał wyraz w pisemnym uzasadnieniu decyzji przyznającej pozwolenie na broń dla naszego Stowarzyszenia: „W tym miejscu należy zaznaczyć, że podjęcie przez Stowarzyszenie „Terytorialni” wyzwania, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa Państwa jest cennym i potrzebnym krokiem, a uwzględniając zmieniającą się sytuację wręcz inicjatywą strategiczną”.

Terytorialni

FUNDACJA TERYTORIALNI

Celem Fundacji Terytorialni jest dzielenie się doświadczeniami szkoleniowymi zdobytymi w ramach działalności Stowarzyszenia Terytorialni z osobami nie będącymi jego członkami, w tym w szczególności z młodzieżą, studentami i uczniami klas mundurowych oraz zapewnianie niezbędnej infrastruktury szkoleniowej dla organizacji proobronnych, w szczególności strzelnic, pasów taktycznych, sal treningowych oraz poligonów. Ponadto Fundacja stawia sobie za cel działanie na rzecz systemowych zmian zmierzających do ułatwienia dostępu członkom organizacji proobronnych do broni palnej, ochron balistycznych i innego wyposażenia pochodzenia wojskowego niezbędnego dla prowadzenia efektywnego szkolenia probronnego.

Główny cel Fundacji jest zbieżny z celem Stowarzyszenia tj. działanie na rzecz systemowego włączenia organizacji proobronnych w system obrony Polski oraz propagowanie pozbawionego fikcji szkolenia proobronnego.

BBN

Patronat honorowy
nad kursem podstawowym